Zápis do 1. třídy 2019/2020

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 5. 3. 2019 v 16:30 ( předpokládaná délka 90 min)


Desataro školní zralosti ke stažení níže:

  1. Zápis do 1. třídy základní školy IDEA se uskuteční 3. 4. 2019  od 15 do 17 h a 5. 4. 2019 od 14 do 17 h.
  2. K zápisu budou pozvané děti a zákonní zástupci, kteří podali přihlášku k zápisu do ZŠ IDEA a to v termínu  od 2. 1. 2019 do 30.3.2019 doručenou osobně nebo mailem ( scan originálu).  Později podané přihlášky budou brány v úvahu pouze pokud se nenaplní kapacita pro přijímání dětí.
  3. Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do ZŠ IDEA:

            a)  výsledky zápisu - děti budou hodnoceny v oblastech:  sociální a emoční, jazykové a komunikační,                     předmatematických a matematických úvah, všeobecných znalostí ( např. barvy,                                                   bydliště...) . Pro  přijetí je potřeba získat alespoň 60% bodů.

            b) předchozí docházka dítěte do MŠ IDEA anebo spolupracujících subjektů ( Klubíčko                                            Zdiby z.s.)

            c)  docházka sourozence do MŠ nebo ZŠ IDEA 

            d)  docházka do jiných Montessori předškolních zařízení 

            e) dlouhodobý zájem zákonných zástupců o Montessori metodu ( např. absolvováním                                            Montessori kurzů pořádaných MŠ  IDEA nebo jinými subjekty)

            f)  motivační rozhovor se zákonnými zástupci s ředitelkou ZŠ IDEA do 2. 4. 2019

            g) podpis smlouvy o poskytování vzdělávání na ZŠ IDEA  ( podmínka přijetí)

V případě shodnosti bodů uchazečů bude brán zřetel na datum podání přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů pod kódy účastníků na webové stránce školy a také zaslány zákonným zástupcům mailem. Nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis poštou.

Pokud máte dotazy, napište nám :-)